Regulamin Portalu Wirtualne Muzea Małopolski

Regulamin Portalu Wirtualne Muzea Małopolski
(zwany dalej „Regulaminem”)

Słownik pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. MIK” – należy przez to rozumieć Małopolski Instytut Kultury, z siedzibą przy ul. Karmelickiej 27, 31-131 Kraków;
 2. „Portal WMM” – należy przez to rozumieć Portal Wirtualne Muzea Małopolski, na którym prezentowane są obiekty kulturowe z małopolskich muzeów i instytucji, m.in. w formie zdigitalizowanych wizerunków obiektów. Portal WMM powstał w ramach projektu „Wirtualne Muzea Małopolski” (realizacja w latach 2010–2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007–2013). Portal WMM jest wzbogacany o kolejne obiekty kulturowe z Małopolski i nowe instytucje, które przystąpią do współpracy z MIK;
 3. „Użytkownik” – należy przez to rozumieć każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Wirtualne Muzea Małopolski;
 4. „Zasób/y” – należy przez to rozumieć wszystkie materiały tekstowe, graficzne, multimedialne, audio zamieszczone na Portalu Wirtualne Muzea Małopolski.

Misją Małopolskiego Instytutu Kultury jest wspieranie rozwoju kultury, ochrona dziedzictwa, użycie nowych technologii dla promocji i edukacji w zakresie małopolskiego dziedzictwa kultury.

Wypełniając to zadanie, chcemy, aby Zasoby znajdujące się w domenie publicznej były ogólnodostępne dla całego społeczeństwa bezpłatnie, w wysokiej rozdzielczości, bez znaków wodnych i innych ograniczeń technicznych. Wychodzimy z założenia, które rekomendowane jest przez Komisję Europejską, że digitalizacja zasobów z domeny publicznej nie tworzy nowych praw autorskich. Zasoby, które znajdują się w domenie publicznej, nadal do niej należą po stworzeniu ich wersji cyfrowej.

Z Zasobów będących w domenie publicznej można korzystać bezpłatnie, zarówno na użytek własny jak i komercyjny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach opisanych w Regulaminie. Wszystkie zgromadzone Zasoby udostępniane są z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zasoby, które nadal objęte są ochroną prawa autorskiego, do których posiadamy stosowne prawa autorskie, udostępniamy na wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC-BY 3.0 PL). Są to zarówno Zasoby, które powstają na nasze zamówienie i/lub które uzyskujemy od innych podmiotów, jak i tworzone przez pracowników MIK, wolontariuszy, stażystów. Licencje Creative Commons są często używane w otwartych projektach edukacyjnych, między innymi przez Wikipedię i jej siostrzane projekty.

Wierzymy, że dzięki takiemu podejściu zainspirujemy nauczycieli, uczniów, naukowców, miłośników sztuki i przedsiębiorców do kreatywnego i innowacyjnego korzystania z udostępnionych przez nas Zasobów.

MIK przywiązuje również szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających strony internetowe. Tym samym MIK zobowiązuje się do ochrony prywatności Użytkowników i przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności.

Korzystając z Portalu WMM, Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

Jeśli nie zgadzasz się z naszym Regulaminem, prosimy, nie odwiedzaj Portalu WMM, nie rejestruj się w naszych bazach i nie udostępniaj nam żadnych danych osobowych.

I. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MIK, który przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 2. MIK przetwarza dane osobowe, które zostały dostarczone przez Użytkowników dobrowolnie i na których przetwarzanie wyrazili zgodę, oraz dane zbierane automatycznie, np. adresy IP.
 3. MIK nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż te, na które wyrażono zgodę. MIK jest uprawniony do udostępniania danych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności wglądu do przetwarzanych danych osobowych Użytkownika w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia tych danych.

II. Zasady korzystania z Zasobów udostępnianych na Portalu WMM

 1. Ogólne zasady korzystania z Zasobów:
  1.1. O ile nie zaznaczono inaczej, Zasoby na Portalu WMM udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Użytkownikom Portalu WMM zezwala się na ich swobodne wykorzystywanie, rozpowszechnienie, kopiowanie, zmienianie i remiksowanie pod warunkiem wskazania autorów, źródła pochodzenia i adresu strony internetowej http://muzea.malopolska.pl/.
  1.2. Użytkownikom Portalu WMM zezwala się na swobodne wykorzystywanie Zasobów oznaczonych jako domena publiczna pod warunkiem oznaczenia autorstwa (o ile zostało podane), nazwy, źródła pochodzenia eksponatu i adresu strony internetowej http://muzea.malopolska.pl/.
  1.3. Użytkownikom Portalu WMM nie zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie ani komercyjne wykorzystywanie Zasobów oznaczonych jako „wszystkie prawa zastrzeżone”. Aby swobodnie korzystać z takiego Zasobu, należy uprzednio uzyskać zgodę właścicieli praw. Bez uzyskania takiej zgody z Zasobów tych można korzystać w ramach dozwolonego użytku chronionych utworów przewidzianego w przepisach (Oddział 3) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
 2. Szczegółowe zasady korzystania z Zasobów:2.1. Korzystanie z Zasobów na użytek własny2.1.1. Zasoby oznaczone: „Domena publiczna”

  Tak zostały oznaczone Zasoby, do których prawa autorskie majątkowe wygasły (minęło już 70 lat od śmierci ich autora, ostatniego ze współautorów, daty rozpowszechnienia lub daty ustalenia utworu) lub które nie są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim (np. eksponaty geologiczne, dokumenty i materiały urzędowe).
  Można je swobodnie kopiować i rozpowszechniać w dowolnym medium i formacie oraz adaptować – remiksować, zmieniać i tworzyć na ich bazie nowe utwory w dowolnym celu (na użytek własny).
  Wykorzystując Zasoby z domeny publicznej, należy pamiętać o autorskich prawa osobistych i oznaczać wykorzystywane Zasoby zgodnie z poniższym schematem:

  a) w przypadku, gdy prawa autorskie majątkowe wygasły, przykładowy zapis:

  [imię i nazwisko autora Zasobu/ pseudonim (lub informacja autor nieznany)], [nazwa Zasobu], eksponat ze zbiorów [nazwa muzeum, z którego Zasób pochodzi], digitalizacja: RPD MIK, projekt Wirtualne Muzea Małopolski, domena publiczna

  b) w przypadku, gdy Zasób nie jest utworem, np. eksponaty geologiczne, przykładowy zapis:

  [nazwa Zasobu], eksponat ze zbiorów [nazwa muzeum, z którego Zasób pochodzi], digitalizacja: RPD MIK, projekt Wirtualne Muzea Małopolski, domena publiczna

  2.1.2. Zasoby oznaczone: „Licencja Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC-BY 3.0 PL)”

  Tak zostały oznaczone Zasoby objęte ochroną prawa autorskiego, do których MIK nabył pełnię majątkowych praw autorskich i udostępnia je na licencji CC-BY 3.0 PL lub pozyskał stosowne prawa, by je na tej licencji udostępnić.
  Można je swobodnie kopiować i rozpowszechniać w dowolnym medium i formacie oraz adaptować – remiksować, zmieniać i tworzyć na ich bazie nowe utwory w dowolnym celu.
  Warunkiem wykorzystywania jest oznaczenie Zasobu zgodnie z poniższym schematem, przykładowy zapis:
  Małopolski Instytut Kultury, licencja CC-BY 3.0 PL, creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

  2.1.3. Zasoby oznaczone: „Wszystkie prawa zastrzeżone”

  Tak zostały oznaczone Zasoby objęte ochroną prawa autorskiego, do których MIK nie posiada pełni praw autorskich. Aby swobodnie korzystać z Zasobu, należy uzyskać zgodę właścicieli praw (muzeów, spadkobierców, prywatnych kolekcjonerów itp.).
  Bez zgody właścicieli praw można bezpłatnie korzystać z Zasobów w ograniczony sposób, w ramach tzw. dozwolonego użytku prywatnego i publicznego wynikającego z przepisów prawa autorskiego. W granicach dozwolonego użytku można korzystać z Zasobów pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Należy pamiętać, że podanie tych informacji powinno uwzględniać istniejące możliwości techniczne i racjonalność tego wymogu w konkretnej sytuacji. Dozwolony użytek nie może natomiast naruszać „normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy”.

  2.1.3.1. Dozwolony użytek osobisty

  Każdy może bezpłatnie i bez pytania o zgodę właścicieli praw autorskich:
  – pobierać i kopiować Zasoby na własne potrzeby (bez prawa do publikacji),
  – kopiować Zasoby na własny użytek i osób bliskich (rodziny, znajomych – nie można udostępniać ani rozpowszechniać kopii, opracowań i modyfikacji poza ten krąg osób, np. na otwartym profilu na portalu społecznościowym lub ogólnodostępnym blogu).
  Warunkiem wykorzystywania jest oznaczenie Zasobu zgodnie z poniższym schematem, przykładowy zapis:
  © [nazwa Zasobu], [imię i nazwisko autora Zasobu/ pseudonim (lub informacja autor nieznany)], [nazwa właściciela praw do Zasobu]

  2.1.3.2. Dozwolony użytek publiczny – cytat

  Wszystkie Zasoby, zarówno teksty, zdjęcia, jak i filmy, znajdujące się na Portalu WMM, można cytować w swoich pracach. Drobne utwory (takie jak zdjęcia czy krótkie teksty) można przytaczać w całości. Dłuższe utwory tylko we fragmentach.
  Warunki cytatu:
  a) musi być rozpoznawalny,
  b) autorstwo i źródło muszą być wyraźnie oznaczone w każdym przypadku,
  c) jego zamieszczenie musi być uzasadnione celem: ma służyć wyjaśnianiu lub nauczaniu, krytycznej analizie lub prawom gatunku twórczości (np. parodii),
  d) pełni funkcję pomocniczą: ma służyć uzupełnieniu i wzbogaceniu dzieła, nie może go zastępować.

  Cytując Zasoby znajdujące się na Portalu WMM, należy je oznaczyć w następujący sposób, przykładowy zapis:
  [imię i nazwisko autora Zasobu (utworu)], [nazwa Zasobu], źródło: Wirtualne Muzea Małopolski

  2.1.3.3. Działalność naukowa i dydaktyczna

  Instytucje naukowe i oświatowe mogą korzystać z Zasobów objętych ochroną prawa autorskiego w celach dydaktycznych i do prowadzenia własnych badań. Na tej podstawie nauczyciel w ramach lekcji może wyświetlać w całości filmy czy kopiować fragmenty dowolnych utworów (filmów, tekstów) dla swoich uczniów.

  2.1.3.4. Wykorzystanie Zasobów na potrzeby osób niepełnosprawnych

  W ramach dozwolonego użytku publicznego można sporządzać i rozpowszechniać w celach niekomercyjnych kopie oraz adaptacje utworów w celu ułatwienia czy umożliwienia osobom niepełnosprawnym zapoznania się z nimi. Na przykład można sporządzić audiobook – adaptację książki dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.

  Przepisy prawa autorskiego przewidują także inne wyjątki i ograniczenia prawa autorskiego. W Regulaminie wymieniamy jedynie przypadki najważniejsze z perspektywy korzystania z Portalu WMM.

  2.2. Korzystanie z Zasobów na użytek komercyjny

  2.2.1. Zasoby oznaczone: „Domena publiczna”
  Można korzystać w sposób komercyjny pod warunkiem oznaczenia zgodnie z poniższym schematem:

  a) w przypadku, gdy prawa autorskie majątkowe wygasły, przykładowy zapis:

  [imię i nazwisko autora Zasobu/ pseudonim (lub informacja autor nieznany)], [nazwa Zasobu], eksponat ze zbiorów [nazwa muzeum, z którego Zasób pochodzi], digitalizacja: RPD MIK, projekt Wirtualne Muzea Małopolski, domena publiczna

  b) w przypadku, gdy Zasób nie jest utworem, np. eksponaty geologiczne, przykładowy zapis:

  [nazwa Zasobu], eksponat ze zbiorów [nazwa muzeum, z którego Zasób pochodzi], digitalizacja: RPD MIK, projekt Wirtualne Muzea Małopolski, domena publiczna

  2.2.2. Zasoby oznaczone: „Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC-BY 3.0 PL)”
  Można korzystać w sposób komercyjny pod warunkiem oznaczenia zgodnie z poniższym schematem, przykładowy zapis:

  Małopolski Instytut Kultury, licencja CC-BY 3.0 PL, creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

  2.2.3. Zasoby oznaczone: „Wszystkie prawa zastrzeżone”

  Nie można korzystać w sposób komercyjny bez zgody właścicieli praw (muzeów, spadkobierców, prywatnych kolekcjonerów itp.), wymagane jest pozyskanie zgody ww. właścicieli praw, nie trzeba uzyskiwać dodatkowej zgody MIK.

 3. W wypadku naruszenia prawa autorskiego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Użytkownik zamieszczający na Portalu WMM treści (teksty, materiały ilustracyjne itp.) oświadcza, że przedmiotowe treści są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby treści mogły być udostępniane na Portalu WMM, i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich, a także oświadcza, że treść i forma treści nie narusza obowiązujących przepisów prawa. Tym samym Użytkownik udziela MIK licencji niewyłącznej na rozpowszechnianie zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu WMM treści.

III. Bezpieczeństwo na stronach Portalu WMM

 1. MIK zapewnia stosowne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec i zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich.
 2. Do korzystania z usług na Portalu WMM niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę zasobów internetowych umożliwiające wyświetlanie stron WWW.

IV. Informacje zbierane przez MIK o Użytkownikach

 1. Podczas odwiedzin stron Portalu WMM na komputerze Użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego „cookie”. Umieszczany plik umożliwia gromadzenie na twardym dysku komputera pewnych informacji o komputerze Użytkownika (np. o systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki, adres protokołu internetowego [IP]). Wykorzystanie plików cookies ma przynieść Użytkownikom ułatwienia w zakresie: właściwego dopasowania stron internetowych do ich potrzeb, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.
 2. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z pełnej funkcjonalności Portalu WMM, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Portalu WMM.
 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji na temat plików „cookies” dostępnych jest na: http://wszystkoociasteczkach.pl/.
 4. MIK gromadzi numery IP komputerów w logach dostępowych. Gromadzone dane są wykorzystywane w celach administracyjnych i przy analizach statystycznych Użytkowników.
 5. Dane podawane podczas rejestracji on-line na Portalu WMM są gromadzone w docelowej bazie danych w celu wykorzystania zaawansowanych funkcji Portalu WMM. Dane są przechowywane do czasu ewentualnej rezygnacji Użytkownika. Część gromadzonych danych zostaje wykorzystana do analiz statystycznych Użytkowników.
 6. Korzystając z wybranych form aktywności na Portalu WMM, np. gier, ścieżek tematycznych, Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do realizacji wybranych funkcji Portalu WMM. Zbierane dane służą do umożliwienia uruchomienia funkcjonalności Portalu WMM oraz celów statystycznych.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych.
 8. Użytkownik w każdym momencie może wystąpić o usunięcie swojego konta lub usunięcie swoich danych, co może spowodować wyłączenie części funkcjonalności Portalu WMM.

V. Newsletter

 1. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej treści informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych związanych z Portalem WMM lub towarami lub/i usługami oferowanymi przez Portal WMM („Newsletterów”). Użytkownik nie musi zakładać konta w Portalu WMM, aby się zapisać lub wypisać z Newslettera.
 2. Wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie głównej Portalu WMM oraz akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez MIK Newsletterów. Użytkownik swoją subskrypcję musi potwierdzić, korzystając z odnośnika zawartego w wiadomości email, wysłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 3. Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.
 4. Rezygnacja z usługi wymaga połączenia się ze stroną Portalu WMM. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji, wpisując swój adres email do formularza, z którego korzystał przy zapisywaniu się do Newslettera, zaznaczając pozycję „Rezygnuj z subskrypcji”. Użytkownik musi potwierdzić rezygnację z subskrypcji, korzystając z odnośnika zawartego w wiadomości email, wysłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

VI. Postanowienia końcowe

 1. MIK zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. MIK i Muzea, których wybrane Zasoby prezentujemy na Portalu WMM, jak również wszystkie osoby, które przyczyniły się do powstania i udostępnienia zbiorów, dołożyły wszelkich starań, aby określić status prawny Zasobów udostępnianych na Portalu WMM. Nie gwarantujemy jednak, że wszelkie Zasoby są wolne od praw własności intelektualnej osób trzecich (takich jak znaki towarowe, ochrona baz danych). Korzystając z Zasobów na użytek komercyjny, wyrażasz zgodę na to, że ani MIK, ani ww. Muzea, ani żadne inne osoby nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub naruszające prawa osób trzecich wykorzystanie Zasobów znajdujących się na Portalu WMM.
 3. MIK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub naruszające prawa osób trzecich wykorzystanie Zasobów znajdujących się na Portalu WMM.

Dokument został opracowany wspólnie z Centrum Cyfrowym Projekt: Polska.